عصاره ی کار آفرینی درک و بهره برداری از فرصت هاست.

کار آفرینان کسانی هستند که اقتصاد سازمان ها را زنده می کنند.

شعار گروه کار آفرینی جهادی ما(فرصت جویی و فرصت پروری = کارآفرینی و اشتغال زایی)

تمامی خدماتی که در غالب پروژه های عمرانی ، خدمات پزشکی ، فعالیت های آموزشی ، اردو های زیارتی بستری است برای ایجاد اعتماد و نفوذ در روستاهایی که از بیکاری رنج می برند و با پدیده ی مهاجرت قشر جوان به شهر ها مواجه می باشند ،لذا گروه جهادی ما با ارائه ی خدمات ذکر شده بسترمناسبی را برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روستا ها فراهم نموده است.

ایجاد کارگاه خیاطی در یک روستای محروم ۵۰ نفر از زنان روستا را وارد چرخه ی تولید نموده است .

ایجاد کارگاه گلیم بافی ۳۰ نفر از زنان یک روستای محروم را وارد چرخه ی تولید نموده است.


(نکته : استفاده مواد اولیه بومی، استعداد یابی ، پیشینه تاریخی آن محصول در روستا و… موارد بسیار با اهمیتی می باشد که کارگروه کارآفرینی جهادی ما در ایجاد این دو کارگاه مورد نظر قرار داده است.)


رابطه بین کار آفرینی و نوآوری :


 1. معرفی یک کالای جدید
 2. به کارگیری یک شیوه ی جدید برای تولید یک محصول قدیمی
 3. ایجاد یک بازار جدید برای یک محصول موجود
 4. کشف و به کارگیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه
 5. ایجاد یک ساختار جدید برای یک صنعت جدید
 6. کاهش وابستگی
 7. ارتقاء ایمنی و سلامت
 8. جرئت ریسک کردن
 9. آینده نگری کردن
 10. ارزش آفرینی
 11. پیشرو بودن
 12. کاهش زمان انجام کار
 13. دسترسی  آسان

دست سازه های دختران زاگرس نشین

ماحصل چند سال مهارت آموزی گروه جهادی سربازان حضرت زینب(س) در مناطق کم برخوردار هدف


آموزش تولید صنایع دستیکارکاه خیاطیکارگاه بافتکارگاه گلیم