خدمات دندانپزشکی به روستاهای صعب العبور رشته کوه زاگرس