پایش و بایگانی اطلاعات اهالی روستاها در بانک اطلاعات درمانی