خدمات ویزیت و درمان و دارو به روستاهای صعب العبور رشته کوه زاگرس