ساخت سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای صعب العبور رشته کوه زاگرس

ساخت 5 سرویس بهداشتی و حمام در روستای انبارته

ساخت 10 سرویس بهداشتی و حمام در روستای کریم آباد

ساخت 23 سرویس بهداشتی و حمام در روستای ظفرآباد جان قلی